dinsdag 23 juli 2024

Alles over Altena

Politiek

Politiek is voor velen een boeiend bedrijf dat menigeen betrokken houdt bij de ontwikkelingen binnen de gemeente op allerlei (beleids)terreinen. Belangrijk orgaan binnen de lokale democratie is de gemeenteraad.

De gemeenteraad van Altena bestaat uit 31 leden. Deze zijn verdeeld over zeven politieke partijen. De gekozen raadsleden van een partij vormen een fractie, bijvoorbeeld de CDA-fractie of de fractie van AltenaLokaal.

Om de vier jaar kiezen de inwoners hun vertgenwoordigers in de gemeenteraad. De gekozen leden vertegenwoordigen op die manier de stem en belangen van de inwoners als het gaat om belangrijke besluiten die van invloed zijn op de leefbaarheid in straten, wijken en/of kernen.

Wie vragen heeft, kan terecht bij de leden van de gemeenteraad. Zij zijn betrokken bij de leefgemeenschap en willen graag weten wat er feitelijk speelt en leeft bij de inwoners.  

Overzicht partijen en bereikbaarheid

Griffie
De raadsgriffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies voor te bereiden en goed te laten verlopen. Men adviseert en ondersteunt de gemeenteraad.
De gemeente Altena zegt hierover: 'Wilt u bijvoorbeeld raadsleden uitnodigen voor een werkbezoek? Of wilt u graag inspreken? Heeft u vragen over het programma of agenda van een Altenatafel of Raadsvergadering? Wilt u informatie aan de raadsleden versturen?'

Voor deze en andere vragen kunnen inwoners contact opnemen met de raadsgriffie via 0183 - 51 61 00 of griffie@gemeentealtena.nl.

College
Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Altena is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Dat wil zeggen dat zij zorgen dat alle plannen worden uitgevoerd. De gemeenteraad maakt regels en stelt kaders voor die plannen (wat wel, wat niet, kosten, tijdsduur enzovoorts) het college van B&W voert deze plannen uit. Samen met de ambtenaren.

De huidige wethouders:

Aan het hoofd van het college staat burgemeester Egbert Lichtenberg.

(Foto's Mediaplein Altena.Net)