dinsdag 23 juli 2024

Alles over Altena

Gemeenteraad moet besluiten over locatie tijdelijke Aldi

25 juni 2024 (door Redactie)

WERKENDAM - Supermarktketen Aldi wil op de hoek Grote Waardweg/ Dijkgraaf Den Dekkerweg een tijdelijke supermarkt realiseren. Voordat een vergunning kan worden verleend, moet de gemeenteraad daarmee instemmen door een zogeheten “verklaring van geen bedenkingen” (VVGB) af te geven. Een eventuele omgevingsvergunning wordt voor maximaal tien jaar verleend

Aldi zoekt al lange tijd naar een nieuwe winkellocatie in Werkendam. De huidige locatie is sterk verouderd en biedt door gebrek aan ruimte niet de mogelijkheid tot herontwikkeling van een winkel met voldoende verkoopvloeroppervlak. 

Het college van de voormalige gemeente Werkendam heeft in 2018 besloten in te stemmen met de verplaatsing van de Aldi, om deze supermarkt in Werkendam te behouden. Voorafgaand aan dit besluit tot verplaatsing zijn diverse locaties onderzocht waarbij het college van de voormalige gemeente Werkendam heeft aangegeven dat de locatie aan de Werkina een geschikte locatie is, maar dat ook de locatie aan de Lange Wiep (ijsbaan) mogelijk geschikt zou kunnen zijn. Tijdens de omgevingsdialoog voor de locatie Werkina bleek het draagvlak vanuit de omgeving zeer beperkt. 

Onderzoek
Het college kreeg vervolgens de opdracht om de locatie van de ijsbaan/volkstuinderscomplex nabij de Lange Wiep nader te onderzoeken. In dat gebied is de gemeente bezig met de gebiedsvisie Werkendam Noordoost. ‘Daar zoeken we ruimte voor een nieuwe ontsluitingsweg, bedrijventerrein en woningbouwlocatie(s). Vooruitlopend daarop is het niet wenselijk een winkelvestiging van Aldi te accommoderen in dat gebied. De kans dat de winkel dan gelet op de toekomstige functies niet goed gepositioneerd wordt, is groot. Dat is mogelijk ook bij een tijdelijke Aldi het geval. Om die reden is Aldi gevraagd een tijdelijke locatie buiten dit gebied te zoeken. Die hebben ze gevonden op de locatie naast Grote Waardweg 1. Een locatie die ze voor de duur van maximaal tien jaar kunnen huren van de eigenaar.’ Aldus het college aan de raad.

Door het college is in februari 2023 besloten om in principe medewerking te verlenen aan de tijdelijke winkelhuisvesting van Aldi aan de Grote Waardweg en de huidige locatie Floreffestraat 26 in Werkendam te herontwikkelen voor zeven woningen. Door Aldi is in de tussenliggende periode de ruimtelijke procedure voorbereid. 

Afwijken bestemmingsplan
Om het project te kunnen realiseren dient van het bestemmingsplan te worden afgeweken. Om de tijdelijkheid van de supermarkt te kunnen waarborgen is gekozen voor een uitgebreide omgevingsvergunning voor een periode van maximaal tien jaar.

De raad stemde op 24 oktober 2023 in met de ontwerp VVGB. Op het ontwerpbesluit kwam één zienswijze binnen. De gemeenteraad moet daarom een definitieve VVGB voor deze ontwikkeling afgeven.

Kritische reacties
Tijdens de omgevingsdialoog werden twee kritische reacties gegeven. Eén was van de exploitant van het naastgelegen loon-en veeteeltbedrijf. Deze is bang dat zij door de tijdelijke vestiging van de Aldi hij hinder ondervindt in het gebruik van het eigen perceel. Tussen de Aldi en de exploitant heeft een gesprek plaatsgevonden.

Een tweede kritische reactie kwam van Stichting Dorpsraad Werkendam. De dorpsraad vindt de gekozen locatie voor de tijdelijke Aldi niet wenselijk vanwege de extra verkeersdruk die de tijdelijke supermarkt daar met zich mee zou meebrengen gelet op de dagelijkse verkeersopstoppingen tijdens de ochtend-en avondspits op het kruispunt met de Dijkgraaf den Dekkerweg. 

Uit het verkeersonderzoek blijkt dat de vestiging van een tijdelijke supermarkt op deze locatie met het oog op de extra verkeersbewegingen geen negatieve invloed heeft op de verkeersafwikkeling gedurende het drukte moment van de dag. 

De dorpsraad blijft echter van mening dat elke vorm van verkeerstoename op de Grote Waardweg een bedreiging vormt voor de belangen van het bedrijventerrein. De dorpsraad heeft wel begrip voor de plannen van de Aldi. Zij begrijpen dat de Aldi op dit moment te klein zit en een (tijdelijk) grotere locatie elders nodig heeft. De dorpsraad is daar in de basis niet op tegen.

Besluit en bezwaar
Als de gemeenteraad positief en daarmee definitief besluit over de VVGB kunnen de bezwaarmakers nog binnen zes weken een beroep indienen bij de rechtbank.

Foto ter illustratie.

Zie ook:

Lees meer over:

Aldi Werkendam
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.