dinsdag 23 juli 2024

Alles over Altena

Gemeente gaat aan de slag met veiligheid Bandijk

20 juni 2024 (door Redactie)

WERKENDAM - Altena verbetert fasegewijsde verkeersveiligheid op de Bandijk. Dit doet men onder andere door maatregelen die de snelheid van het verkeer verminderen zoals het aanleggen van verhoogde plateaus op kruisingen. Daarnaast verbetert de gemeente fietsoversteekplaatsen en legt men extra faunapassages aan om aanrijdingen met bevers te verminderen.

De Bandijk wordt vanaf de Biesboschsluis tot aan de Veerweg door gebruikers/aanwonenden als ‘onveilig’ ervaren. Dit blijkt uit meldingen en een rapport van de bewonersvereniging Noordwaard. Bovendien vinden er ongevallen plaats. Ook zijn er aanrijdingen met bevers. Dat alles is de aanleiding dat er een verkeerskundig onderzoek werd uitgevoerd.

Oorzaken
De ervaren verkeersonveiligheid wordt veroorzaakt door te snel rijdend verkeer en onduidelijke kruispunten. In totaal vonden in tien jaar twintig ongevallen plaats. Het gebied kent een grote diversiteit aan flora en fauna met als aandachtspunt de aanwezige bevers. In de afgelopen jaren zijn er meerdere aanrijdingen met bevers geweest.

Oplossingen 
Om de gewenste veiligheidsniveau te bereiken wil de gemeente de kruising bij de Biesboschhaven verbeteren door toevoegen van een rode fietsfietsoversteek en overrijdbare middengeleider, de komgrens van Werkendam op de Bandijk verbeteren door het toevoegen van een verhoogd plateau. Ook worden een twaalftal kruisingen (kruispuntplateaus) 

verhoogd en krijgen ze een andere kleur. Waar nodig wordt dit ook gedaan bij de kruisingen met de fietspaden. Verder worden er drie faunapassages aangelegd, ter bescherming van de bever.

Participatie 
Op 12 december 2023 vond een bewonersavond plaats. Een deel van de bewoners was positief over de maatregelen. Anderen willen van de Bandijk een voorrangsweg maken en de snelheid verhogen naar 80 km/u. De gemeente: ‘De bewoners ervaren hiernaast ook het gedrag van vogelaars (parkeren/stoppen langs de rijbaan) als verkeersonveilig, en dragen aan om een stopverbod in te voeren om dergelijk gedrag te weren. Zowel in het verhogen van de snelheid als het instellen van een stopverbod gaan we niet mee.’

Het college licht dit verder toe: ‘De reden dat we de snelheidslimiet niet verhogen, is dat dit een negatief effect heeft op de verkeersveiligheid, omdat de impact van een botsing ernstiger wordt als de snelheid toeneemt. Daarnaast past de huidige snelheidslimiet bij het gebruik van de Bandijk. We gaan geen stopverbod instellen, omdat een stopverbod ervoor zorgt dat de gereden snelheid omhoog gaat. Geparkeerde voertuigen hebben immers een snelheid verlagend effect.’

Fietspad
Als laatste is ook het aanleggen van een vrijliggend fietspad van de Biesboschsluis tot aan de komgrens vaak als maatregel gevraagd door bewoners. ‘De verkeersintensiteit op de Bandijk is relatief beperkt en de snelheid binnen de bebouwde kom ligt lager dan buiten de bebouwde kom. Daarnaast heeft de aanleg van een vrijliggend fietspad als nadelig effect dat de gereden snelheid omhoog gaat. Dit kan een negatief effect hebben op de verkeersveiligheid. Ook zou de dijk hiervoor verbreed moeten worden en de aanwezige watergang gedempt. Dit brengt dermate hoge kosten met zich mee dat het aanleggen van een vrijliggend fietspad niet kostenefficiënt is.’

Extra maatregelen
Naar aanleiding van de bewonersavond wordt een aantal aanvullende maatregelen genomen. Als eerste een  bijkomende fietsoversteek om over te kunnen steken naar de Loswal. Verder vrijliggende fietsoversteken om het kruisend vlak te vermijden bij de kruising Bandijk/Veerweg, attentieverhogende bebording zoals "voorrang van rechts bij kruispunten" en aanwijzing: ‘let op, smalle brug’, bij de bruggen. 

Planning 
Een aantal verkeerskundige aanpassingen wordt al gedaan. Het meeste werk gebeurt voorjaar 2025. ‘De reden dat niet alles dit jaar uitgevoerd kan worden, is dat het hoofdaccent van het werk alleen uitgevoerd kan worden bij droog weer vanaf een bepaalde temperatuur. Hiervan kan niet worden afgeweken om de kwaliteit te borgen.’

Kosten 
De kosten van de aanpassingen bedragen 760.000 euro voor verkeersmaatregelen en faunapassages aan de Bandijk. Voor de faunapassages werd een provinciale subsidie van circa 172.500  euro verkregen.

Foto ter illustratie.

Lees meer over:

Werkendam biesbosch bandijk
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.