vrijdag 21 juni 2024

Alles over Altena

College gaat ‘geenszins’ meewerken aan windmolens in Altena

6 juni 2024 (door Redactie)

ALTENA - Het college van B&W diende onlangs een zienswijze in bij het ministerie van Defensie over het laagvlieggebied boven Altena. Het ministerie heeft behoefte aan uitbreiding van deze gebieden. B&W maakt bezwaar tegen uitbreiding van het laagvliegen boven Altena, onder meer omdat de huidige vlieghoogte ‘geen hoge objecten toelaat, zoals windmolens’. Dat triggerde VVD Altena. De gemeente heeft de partij nu laten weten geenszins van plan te zijn windmolens in Altena neer te zetten.

In de ingediende zienswijze van de gemeente vraagt het college of de vlieghoogte kan worden aangepast, omdat de ‘huidige hoogte geen hoge objecten toelaat zoals windmolens’. Dit met name heeft VVD Altena zeer verbaasd omdat in het coalitieakkoord afgesproken is dat er in Altena deze periode geen windmolens komen. De partij stelde er vragen over. Het college heeft gereageerd.

 Consequenties weten
‘Wij pleiten niet voor aanpassing van de vastgestelde beperking van de hoogte voor de bouw van windmolens en masten. Wij willen weten of Defensie bij uitwerking van het planMER voornemens is om de huidige afspraken rondom de hoogte in het planologische regime te handhaven. Dit omdat in de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Milieueffectrapportage Nationaal Programma Ruimte voor Defensie’ wordt aangegeven dat Defensie voornemens is te onderzoeken waar aanpassing van het planologisch regime mogelijk zou zijn. Indien dat het geval is/gaat zijn, willen we graag tijdig weten wat hier de consequenties van zijn.’

Het college stelt het nog scherper. ’Voor de duidelijkheid. Wij zijn geenszins van plan om mee te werken aan het mogelijk maken dat er windmolens in Altena geplaatst worden.‘

In het "Particpatie- en communicatieplan NPRD, Participatieplan PlanMER en nationale beleidsvisie NPRD’" staat dat gemeenten en inwoners nadrukkelijk en op diverse momenten in het proces betrokken en bevraagd worden. ‘Indien er in de uitwerking van het PLANmer voor de gemeente Altena relevante ontwikkelingen en keuzes voorliggen, zullen we daar in deze lijn op reageren en de gemeenteraad tijdig meenemen.’

Foto ter illustratie.

Zie ook:

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.