dinsdag 16 april 2024

Alles over Altena

Bedrijventerrein prioriteit bij ontwikkeling noordoost Werkendam

26 januari 2023 (door Redactie)

WERKENDAM - Gemeente Altena zet weer een stap om tot ontwikkeling van het gebied ten noorden en noord-oosten van Werkendam te komen. Op verschillende percelen in het gebied legde de gemeente een zogeheten voorkeursrecht om zo regie te houden op toekomstige plannen. Het college geeft de eerste prioriteit aan het ontwikkelen van een bedrijventerrein aldaar.

Uit een eerste ruimtelijke verkenning blijkt dat het gebied kansrijk lijkt voor gemeentelijke opgaven en ambities op het gebied van bedrijventerreinen, mobiliteit en woningbouw. Onder andere vanwege de prioriteit voor nieuwe locaties voor bedrijven is er, op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten, op verschillende percelen in het gebied rondom de rioolwaterzuiveringsinstallatie voorkeursrecht gevestigd. Dit betekent dat perceeleigenaren bij plannen voor verkoop van hun grond het eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Hiermee wil de gemeente regie houden op toekomstige ontwikkelingen.

Eerste prioriteit
Wethouder Hans Tanis: “We hebben een visie om de ambities en opgaven een plek te geven in een mogelijke gebiedsontwikkeling met bedrijventerrein ten noordoosten van Werkendam. Het college en de gemeenteraad vinden het belangrijk om zo snel mogelijk te werken aan capaciteit voor bedrijventerreinen. Met het nemen van deze stap houden we de regie in het gebied om ontwikkelingen in de toekomst mogelijk te maken en dit nu verder uit te werken.”

Tanis vervolgt: “Tegelijkertijd beseffen we dat deze stap ook impact heeft op perceeleigenaren en hun omgeving. Het zijn weliswaar plannen die nog lang niet in beton gegoten zijn en waarvan de omvang ook in de uitwerking pas duidelijk wordt. Maar we realiseren ons dat we oog moeten hebben voor de belangen van de inwoners en ondernemers in het gebied.”

Gebiedsvisie
De volgende stap is een verdere uitwerking door het maken van een gebiedsvisie. Hieruit moet duidelijk worden waar het bedrijventerrein het beste kan worden gerealiseerd. Organisaties in en rond het gebied Werkendam zijn gevraagd mee te denken in een klankbordgroep. Het traject kost tijd om uiteindelijk tot de daadwerkelijke ontwikkeling van het gebied te komen. Er volgen momenten waarop de gemeente ook graag andere inwoners hoort en hen vraagt mee te denken.

Ontsluitingsweg
De vorig jaar uitgevoerde ruimtelijke verkenning voor het gebied tussen Sleeuwijksedijk, Schans, Binnenvliet Werkensepolder en de A27 wijst uit dat het gebied passend lijkt voor de functies bedrijven, wonen en een nieuwe ontsluitingsweg. Eerder werd al duidelijk dat er een nieuwe ontsluitingsweg moet komen voor Werkendam en het voor de hand ligt dat deze aan de noordzijde van het dorp komt. Daarnaast is er ook in de verdere toekomst vraag naar woningbouwlocaties. Ook daar lijkt het gebied kansrijk voor.

Foto Gemeente Altena.

Lees meer over:

Werkendam
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.