maandag 6 december 2021

Alles over Altena

Verrassende resultaten archeologisch onderzoek Pompveld-Andelsch Broek

16 september 2020 (door AalburgNet)

BROEK - Waterschap Rivierenland en het Brabants Landschap werken samen aan de ontwikkeling van het natuurgebied Pompveld-Andelsch Broek in Babyloniënbroek tot een Natura 2000 gebied en tot een ecologische verbindingszone. Gemeente Altena houdt toezicht op de inrichting van dit gebied.

Voor de ontwikkeling van het natuurgebied zijn graafwerkzaamheden noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat de in de bodem aanwezige archeologische resten behouden blijven, is er een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde eind juli tot begin augustus 2019 door RAAP, een advies- en onderzoeksbureau voor archeologische monumentenzorg en cultuurhistorie. De resultaten van het onderzoek zijn nu bekend en geven nieuwe inzichten in hoe de bodem  van Pompveld-Andelsch Broek is samengesteld.  

Wethouder Peter van der Ven, (Omgevingswet en ruimtelijke plannen): 'Altena heeft een lange en diepgewortelde geschiedenis, laten we zorgvuldig met de ruimte omgaan als we daar in onderduiken’. Wethouder Paula Jorritsma (Cultuur en Erfgoed, Monumenten en Archeologie): 'Archeologie is ook een les in nederigheid. Geen enkele beschaving, hoe fantastisch of groots ook, is verzekerd van haar voortbestaan.'

Crevasselandschap
Een ‘crevasselandschap’ houdt in dat het landschap bestaat uit stromende watergeulen en hoger gelegen oevers, ontstaan door een doorbraak van een natuurlijke oeverwal van de rivier. Hogere zandige oevers waren vroeger aantrekkelijke plaatsen om te wonen. Op één zo’n oever zijn tijdens het archeologisch onderzoek sporen van een vroegere nederzetting gevonden. Op die plek waar vroeger is gegraven, heeft de ondergrond namelijk een andere kleur.

De vondsten bestaan uit vuur- en natuursteen, aardewerk en botmateriaal van dieren. Het is afval van een in de buurt gelegen nederzetting. Uit het type aardewerk en vuursteen maken de archeologen op dat het om voorwerpen gaat uit de middenfase van de Vlaardingencultuur, circa 3200 – 2800 voor Chr. In de Vlaardingencultuur waren de jacht en de visvangst nog belangrijke middelen van bestaan. Dit veranderde langzaam in veeteelt en akkerbouw.

Grondsporen
Hoogstwaarschijnlijk lopen de grondsporen ook buiten de aangelegde opgravingsput in het onderzoeksgebied van Pompveld-Andelsch Broek door.
Uit de paalsporen is het lastig te achterhalen welke vorm de bebouwing had. En of het om een permanente of seizoensgebonden bebouwing gaat.

Een (mogelijke) haardkuil heeft een andere datering dan de archeologische vondsten en paalsporen, namelijk van 2340 - 2035 voor Chr. Dit kan betekenen dat het gebied in een latere periode opnieuw door mensen is bewoond en gebruikt. Omdat niet met zekerheid is te zeggen dat het daadwerkelijk om een haardkuil gaat, is het ook lastig vast te stellen hoe de latere bezoekers het landschap hebben gebruikt.

(Foto gemeente Altena)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.