woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Burgemeester Naterop roept raad op tot 'weloverwogen besluit' in fusieproces

9 oktober 2015 (door AalburgNet)

AALBURG - Fons Naterop, burgemeester van de gemeente Aalburg, roept in een open brief de gemeenteraad op aankomende dinsdag weloverwogen besluiten te nemen. Hij wil de raad 'op basis van bestuurlijke ervaring en betrokkenheid gedachten meegeven.' Wat de burgervader betreft kiezen de lokale politici voor een vrijwillige gemeentelijke herindeling. Maar hoe het besluit ook zal uitpakken, de burgemeester zal het loyaal uitvoeren.

Voor een goede samenhang wordt de brief van Naterop, gericht aan de gemeenteraad, integraal geplaatst.

Aan de leden van de gemeenteraad van Aalburg,
Onderwerp: samenwerking

Ik meen vanuit mijn hart en mijn verantwoordelijkheid als burgemeester van uw gemeente en op basis van mijn bestuurlijke ervaring en betrokkenheid, u een aantal gedachten te moeten meegeven. Ik doe dat in goed overleg met het college met deze separate brief om verantwoordelijkheden niet met elkaar te vermengen. De politiek verantwoordelijk portefeuillehouder op dit dossier vanuit het college is immers wethouder Sheikkariem.

Op voorhand geef ik ook aan dat ik elk democratisch besluit dat door u op 13 oktober a.s. zal worden genomen, zal respecteren en in alle loyaliteit zal uitvoeren zoals ik dat ook in 2013 heb gedaan. Niettemin heb ik de voorbije zeven jaren continu aan de basis gestaan als het gaat om ervaringen met bestuurlijke samenwerking binnen het Land van Heusden en Altena, die ik u niet wil onthouden.

Het zal voor u geen verrassing zijn dat ik opteer voor optie 1 zoals dat door het college aan u is voorgelegd. Dat past ook in een consistente en in mijn ogen geloofwaardige lijn die ik voorsta en waarbij ik de overtuiging heb dat we daar nu ook aan toe zijn.

Als onderbouwing beperk ik mij tot een aantal argumenten zoals ik die zelf dagelijks ervaar en waaruit ik een aantal conclusies trek:
1. Het is voor de Aalburgse inwoners niet goed als wij de regie over onze toekomst uit handen geven. Als gevolg van de besluitvorming in Woudrichem en Werkendam, wordt het voor het provinciebestuur gemakkelijk gemaakt om de regie naar zich toe te trekken als Aalburg tegen een bestuurlijke fusie zou stemmen. Wij zullen moeten respecteren dat wij als gemeente Aalburg onderdeel uitmaken van een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dat betekent dat wij onze eigen verantwoordelijkheid mogen en moeten nemen en dat wij van andere overheden mogen vragen ons besluit te respecteren. Anderzijds dienen wij ook het besluit van GS/PS te respecteren dat zij op basis van een bredere afweging horen te maken. Ik denk dat het niet in het belang van onze inwoners is om het zover te laten komen dat GS/PS de afweging over de toekomst van Aalburg in Den Bosch gaan maken. Dit hoort in de raadszaal van Aalburg te gebeuren.

2. Waarmee dien je dan in de gegeven situatie de belangen van de Aalburgse inwoners? Door randvoorwaardelijk een aantal contouren mee te geven die in het herindelingsadvies om te komen tot een bestuurlijke fusie een expliciete plaats horen te krijgen. Ik wil u de uitdaging meegeven om daarop te focussen. Aan de voorkant is dat nog mogelijk.

3. Aalburg is een fiere gemeente met een eigenstandige visie en identiteit. Dit is ook verwoord in de door uw raad vastgestelde Aalburgse visie, waarin een bestuursfilosofie is neergelegd met ook een taakstelling naar onze partners in ons gebied: ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Maar ook naar onze natuurlijke overheidspartners, Woudrichem en Werkendam. Nu deze partners aangegeven hebben dat zij er aan toe zijn om de samenwerking te gaan verduurzamen, dan moeten wij dat niet eenzijdig tegenhouden of hiervan afstand nemen. Want samenwerking doe je niet alleen maar met meerdere partners en je wilt dan niet letterlijk alleen komen te staan.
Bovendien gaat dat ten koste van de inhoud, ten koste van wat onze Aalburgse inwoners bezig houdt en waar wij bestuurlijke verantwoordelijkheid voor dragen.

4. Als burgemeester vertegenwoordig ik Aalburg in vele gemeenschappelijke regelingen in het Brabantse. De Aalburgse belangen worden in mijn ogen sterker vertegenwoordigd als de bundeling van krachten vanuit de drie Altenagemeenten tot een eenheid worden gesmeed. Een gebied met ruim 53.000 inwoners kan een krachtiger signaal afgeven waar sterker wordende regiobelangen steeds dominanter worden (denk aan bijvoorbeeld samenwerkingsvormen binnen Dongemond, Baronie, Midden- en West Brabant). Opschaling is voor ons gebied nodig om de belangen van kleinschaligheid te waarborgen.

5. De voordelen en de kracht van een kleine gemeente als de onze zijn onmiskenbaar aanwezig, maar we moeten ook de kwetsbaarheden (medewerkers, financiën, bedrijfsvoering) durven te benoemen waar we ook dagelijks tegenaan lopen en deze niet gaan bagatelliseren. Hoe lang kunnen we dat volhouden?

6. De kunst en uitdaging is om de vele voordelen van een kleine gemeente om te zetten en te borgen in een groter geheel en dat uit te werken in een gedegen herindelingsadvies met onze twee overheidspartners. Daarvoor is noodzakelijk om zelf aan het stuur te zitten en dit stuur niet uit handen te geven. Ik geef u enkele overwegingen mee als input voor dit advies:

- De bestuursfilosofie van april 2015;
- Maak het proces om te komen tot een bestuurlijke fusie bijzonder en uitdagend door met nieuwe eigentijdse vormen te experimenteren, samen met de 4 O’s, die aansluiten op de Aalburgse visie.
- Speel in op trends die een moderne grote plattelandsgemeente eigentijds maakt en kansen bieden aan onze inwoners;
- De eigenheid en het borgen van de identiteit van de kernen qua beleving en voorzieningenniveau;
- Het borgen van het participatiedenken en de invulling van de afstand bestuur – burger met dorpsraden, ‘Samen Doen’ enz.;
- En afgeleid van een voorwaarde van Werkendam: borg een solide financieel beleid met kostenbeheersing (c.q. structurele besparing op bedrijfsvoeringkosten), lastenverlichting en duurzame investeringen in mensen, infrastructuur en economie.

Ik heb er alle vertrouwen in dat u als raadslid uw persoonlijke afweging maakt en dat dit in gezamenlijkheid leidt tot een democratisch besluit in het belang van de toekomst van de inwoner van Aalburg en een werkbaar bestuurlijk bestel.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.