maandag 24 juni 2024

Alles over Altena

Nieuw onderzoek als tussenstation voor eenheid in Altena

27 februari 2015 (door AalburgNet)

REGIO - De drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem hebben de afgelopen maanden ieder op hun eigen manier de gemeenteraden geïnformeerd en geconsulteerd rondom de samenwerking binnen het Land van Heusden en Altena. De colleges staan inmiddels op een gelijk uitgangspunt waarover de gemeenteraden nu via een zogeheten 'raadsinformatiebrief' worden geinformeerd. Samenwerken zien de gemeenten in de volle breedte gebeuren, maar samengaan is vooralsnog een brug te ver. Een nieuw onderzoek moet uitkomst brengen in de verwachting dat de resultaten wél ergens toe leiden...

In de loop van 2014 hebben alle gemeenten in Noord-Brabant van het College van Gedeputeerde Staten (GS) een aantal brieven ontvangen in het kader van (Veer)Krachtig Bestuur voor Brabant. Daarin roept GS alle gemeenten in Noord Brabant op om zelf met initiatieven te komen. GS huldigt het standpunt dat de start van processen inzake samenwerkingsvormen is gelegen in initiatieven van onderop. Men kiest voor een vernieuwend traject waarin gemeenten veel ruimte krijgen om zelf in samenwerking met het lokale maatschappelijke middenveld tot passende oplossingen te komen. Zie hiervoor onder andere het onderliggende rapport "Leiderschap en dienstbaarheid: Samen op weg naar een (Veer)Krachtig Bestuur voor Brabant".

Daarnaast hebben de nieuwe colleges van de drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena een specifieke brief ontvangen van 25 maart 2014. Daarin worden zij opgeroepen om voor 1 januari 2015 met een opgestelde en gedragen uitwerking over de bestuurlijke inrichting van het Land van Heusden en Altena te komen.

Ter voorbereiding hierop hebben de burgemeesters van de drie gemeenten twee keer gesproken met gedeputeerde, Pauli. Dit heeft geleid tot de brief van GS van 28 oktober 2014. Om het in de brief vermelde proces te ondersteunen bood  GS aan een procesbegeleider beschikbaar te stellen. Hiertoe werd Cees Veerman bereid gevonden.

Oud-minister Veerman (foto links) koos ervoor zich breed te oriënteren en voerde daartoe een groot aantal gesprekken met raadsleden, collegeleden, gemeentesecretarissen en griffiers. Om zijn beeld te verbreden en zijn advies richting GS te sonderen, woonde Veerman ook een aantal vergaderingen van de stuurgroep voor de samenwerking bij.

Visie gemeenten op de samenwerking
Helder is dat de drie gemeenten de samenwerking krachtig voort willen zetten op de beleidsterreinen waar dit tot op heden steeds goed loopt, zoals bij veiligheid en cultuur. Wel is afgesproken het model van de bestuursopdrachten los te laten en per beleidsveld een pragmatische aanpak te kiezen, passend bij de omvang en het doel van de samenwerking.

Wel bestaat er verschil van visie op de toekomstige bestuurlijke inrichting van het Land van Heusden en Altena en wel zoals hierna toegelicht :

Aalburg
De meerderheid van de gemeenteraad kiest ervoor om een periode van twee jaar in te bouwen voor een fase van intensieve samenwerking op meerdere inhoudelijke terreinen (zogenaamde experimenteerfase) om thans te kijken hoe ver de samenwerking gevorderd is. De mogelijkheid tot fusie wordt opengehouden, maar nu zegt men nog geen ja of nee tegen fusie. Het college van Aalburg is al enige tijd bezig om samen met de gemeenteraad een visie op te stellen. Streven is om de conceptvisie in april 2015 in de gemeenteraad van Aalburg te bespreken.

Werkendam
De raad vindt dat er eerst een extern onderzoek moet komen naar ambtelijke of bestuurlijke fusie voor drie gemeenten. Dat onderzoek moet betaald worden door de provincie en duidelijkheid opleveren ten aanzien van de meerwaarde van de opties voor het gehele gebied. De datum waarop een ambtelijke of bestuurlijke fusie moet plaatsvinden is, als de uitkomst positief is, op zich niet belangrijk.

Woudrichem
De raad is van mening dat het proces uiteindelijk moet leiden tot een herindeling. Voorwaarde van intensivering van de samenwerking is daarom dat dit wel moet leiden tot herindeling van de drie gemeenten per 1-1 -2019. Ambtelijke fusie wordt gezien als een overbodige tussenstap.

Geplande acties
In verschillende overlegvormen zijn daarom de randen van de mogelijkheden verkend om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor de toekomstige ontwikkelingen. Om in dit proces eenduidige voortgang te kunnen boeken is de eerste stap de uitvoering van het door Werkendam gewenste onderzoek naar de meerwaarde van zowel een ambtelijke als bestuurlijke fusie binnen het Land van Heusden en Altena.

Dit onderzoek moet duidelijk maken wat de meerwaarde van de beide opties is voor de gehele regio. Afgesproken is dat de vraagpunten voor dit onderzoek door Werkendam worden geformuleerd en de gemeenten Aalburg en Woudrichem hierover worden geconsulteerd en, waar gewenst, nog onderzoeksvragen kunnen aanvullen. De resultaten van het onderzoek zullen aan de raden worden aangeboden en zal door tenminste de gemeenteraad van Werkendam worden benut om een standpunt te bepalen. Gerelateerd aan het aanbod van GS in de brief van 28 oktober 2014 zal een appél gedaan worden op GS om dit onderzoek te bekostigen.

Advies Veerman
Procesbegeleider Veerman heeft kennisgenomen van de standpunten van de drie gemeenten. Hij zal het voorstel tot het uitvoeren van het door de gemeente Werkendam gewenste onderzoek, inclusief het verzoek tot bekostiging voorleggen aan GS.
Daarnaast zal hij op basis van zijn bevindingen en waarnemingen een advies uitbrengen aan GS, zijn opdrachtgever tot dit onderzoek. Het is vervolgens aan GS om te bepalen hoe en wanneer dit advies openbaar wordt gemaakt.

(Foto rechtsboven © Redactie AltenaSteden.net)

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.