maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Provincie dwingt Aalburg concreet te worden

1 november 2014 (door AalburgNet)

AALBURG - Op 11 juli en 2 oktober 2014 hebben de burgemeesters van de gemeenten uit het Land van Heusden en Altena een constructief bestuurlijk overleg gevoerd met gedeputeerde Pauli. Onderwerp van gesprek vormde de bestuurlijke toekomst van de Altenagemeenten. Door middel van onderstaande brief stelt Provincie Noord Brabant de drie gemeenten op de hoogte van hetgeen tijdens deze gesprekken is afgesproken. In deze brief dringt de provincie aan dat elke gemeente minimaal drie concrete stappen zet in januari 2015. De provincie zet nu druk op de ketel.

"In het gesprek van 11 juli il. is gewezen op de noodzaak tot een spoedig bestuurlijk toekomstbeeld van uw gemeenten. In de zomer is zowel door u als door ons nagedach t ove r de wijze waarop hier vorm aan kan worden gegeven. In het gesprek van 2 oktober jl. is door uw burgemeesters
aangegeven dat inmiddels vanuit de drie gemeenten een structuur is opgezet om gezamenlijk met dit onderwerp aan de slag te gaan. Dit verheugt ons zeer.
Naar wij hebben begrepen is er onder meer sprake van een stuurgroep en een klankbordgroep en wordt er creatief gezocht naar de ruimte die de
afzonderlijke bestuursakkoord en bied en voor een verdere samenwerking .
Onze betrokkenheid bi j dit proces is, zoals waarschijnlijk bij u bekend, gelegen in onze procesverantwoordelijkheid voor het functioneren van het lokale bestuur .
Wij hechten er zeer aan om ons handelen vanuit deze verantwoordelijkheid maximaal te laten aansluiten bij de constructieve en toekomstgerichte
initiatieven die thans vanuit uw kant worden onde rnomen. Het gezamenlijke proces zien wij op grond hiervan als volgt:

In onze onlangs uitgebrachte visie op het Brabantse openbaar bestuur 'Leiderschap en dienstbaarheid, samen op weg naar een (Veer)Krachtig
Bestuur voor Brabant' huldigen wij het standpunt dot de start van processen inzake samenwerkingsvormen is gelegen in initiatieven van onderop.
Gezien de grote maatschappelijke opgav en die op ons afkomen (leegstand, teruglopende detailhandel, krimp, trek naar de stad) en de tendens naar 'meer taken, minder geld ' is dit echter geen vrijblijvende opgave. Om die reden hebben wij in maart jl. niet all een u, maar alle Brabantse gemeenten, gevraagd te komen tot een visie over uw bestuurlijke toekomst.

Concreet vragen wij u op grond van de overleggen van 11 juli en 2 oktober jl. om in januari 2015 :
A) gezamenlijk en met betrokkenheid van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers de relevante maatschappelijke opgaven en kan sen in kaart te brengen, waarbi j de eigenheid van de kernen binnen uw gemeenten ook aandacht dient te krijgen;
B) alle (dus zonder op voorhand opties uit te sluiten organisatorische en bestuurlijke scenario's in kaart te brengen waarmee deze maatschappelijke opgaven kunnen worden opgepakt, inclusief bijbehorende voor- en nadelen van elk scenario (het is wat ons betreft overigens niet de bedoeling om in dit rapport te komen tot een conclusie of aanbeveling omtrent een bepaald scenario, dit is aan u, zie punt c;
C) als gemeenteraden medio februari/maart 2015 een voorkeur uit te spreken voor één van de onderzochte scenario's.

Wij zijn graag bereid om u te faciliteren bij de uitwerking van het bovengenoemde traject in die zin dat wij in overleg met uw burgemeesters een
onafhankeli jke externe willen aanstellen die dit proces kan begeleiden. Ook de ondersteuning van de ze procesbegeleider door een ter zake gerenommeerd bureau zullen we in samenspraak met uw burgemeesters selecteren. Wij zijn bereid om de kosten van zowel de procesbegeleider als van het ondersteunend bureau geheel voor onze rekening te nemen. De inhoudelijke aansturing van de procesbegeleider en ondersteunend bureau ligt wat ons betreft geheel in handen van de door u in het leven geroepen stuurgroep. Bovengenoemde punten A. tot en met C. beschouwen wij in dat kader als de minimumvariant van het onderzoek. De stuurgroep is echter vanzelfsprekend vrij om elementen toe te voegen die het beoogde trace, kunnen steunen of verder versterken.

Het Land van Heusden en Altena bestaat uit trotse en krachtige lokale gemeenschappen met een rijke geschiedenis. Daarnaast biedt de toekomst een aantal kansen en mogelijkheden die we samen kunnen en moeten benutten.'

Zelfstandig kiezen
In Aalburg heeft het college er voor gekozen om in 2017 een evaluatie uit te voeren hoe de decentralisaties uitgepakt zijn. Deze uitkomsten worden betrokken in een volksraadpleging over de bestuurlijke toekomst die voor maart 2018 uitgevoerd dient te zijn.

Met de stappen die de provincie nu oplegt aan de gemeente Aalburg komt er duidelijk meer druk te staan op dit proces. Het is maar de vraag of Aalburg kan wachten tot eind 2017 om zich duidelijk uit te spreken over haar bestuurlijke toekomst. Het CDA Aalburg stelt zich, bij monde van fractievoorzitter Arno Bouman, op het standpunt dat Aalburg zelfstandig tot een keuze moet komen en dat dit niet van bovenaf opgelegd moet worden. We zijn echter wel blij dat de provincie de gemeenten meer stimuleert om te komen tot een keuze. Uit eigen beweging is dit tot op heden nog niet gelukt. Bouman: 'Aalburg zal de provincie te vriend moeten houden als partner. Als is het alleen maar om bij de goedkeuring van de nieuwe bestemmingsplannen "Veense Plassen" en "Waterfront de Veene". We zullen de komende in de raad dan aandringen op ambitie om in dit proces duidelijke en concrete stappen die leiden tot duidelijkheid over de bestuurlijke toekomst van Aalburg.'

(Foto redactie AltenaSteden.net)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.