maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Provincie gaat 'regie nemen' in samenwerking Altenagemeenten

21 juli 2014 (door AalburgNet)

ALTENAGEMEENTEN - Om verdere stappen te zetten in de samenwerking tussen Aalburg, Werkendam en Woudrichem heeft onlangs een gezamenlijke collegebijeenkomst plaatsgevonden. Ook was er een zogenaamd voortgangsgesprek tussen de gedeputeerde en de burgemeesters. Deze drie gemeenten hebben een brief opgesteld aan de raden die informeert over deze besprekingen en de vervolgafspraken.

De inhoud wordt integraal overgenomen...

Geachte leden van de raad,

Aanleiding
Nadat het proces “Op weg naar de Stip” in april 2013 was stop gezet, hebben de drie colleges zich beraden op de ontstane situatie en nadere verkenningen gedaan. Naar aanleiding daarvan hebben de 3 raden op 18 november 2013 gezamenlijk besloten de samenwerking met de drie gemeenten in de vorm van acht bestuursopdrachten voort te zetten. Ook is toen de afspraak gemaakt dat na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw naar de invulling en vormgeving van de samenwerking zou worden bekeken.
Het overdrachtsdocument van de Werkgroep 3Raden en de brief van GS over (Veer-) krachtig bestuur roepen eveneens op tot nieuwe
standpuntbepaling ten aanzien van de samenwerking. Vanuit de drie coalitieprogramma’s 2014-2018 bezien is er nog geen gedeelde visie op
het samenwerken en de planning daarbij.

Aanpak
Gezamenlijke collegebijeenkomst
In het Platform samenwerking (burgemeesters en secretarissen) is op 20 mei 2014 besloten een gezamenlijke collegebijeenkomst te beleggen om
te bekijken in hoeverre er ruimte is om tot een gedeelde visie te komen en waar men elkaar op inhoud kan vinden. Ook was het de bedoeling om te
komen tot afspraken over werkwijzen en overlegstructuren.

De collegebijeenkomst heeft op 8 juli jl. plaatsgevonden in Fort Giessen. De voltallige colleges hebben eerst nader kennis met elkaar gemaakt en persoonlijke standpunten t.a.v. de samenwerking met elkaar uitgewisseld. Vervolgens hebben de drie colleges aangegeven wat voor hen belangen en mogelijkheden zijn t.a.v. de samenwerking. De heer Naterop heeft daarna een korte terugkoppeling gegeven van het overleg van de raadswerkgroep. Er is afgesloten met het trekken van conclusies en maken van vervolgafspraken.

Gesprek gedeputeerde
Op 11 juli 2014 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de drie burgemeesters en de gedeputeerde de heer Pauli (met ondersteuning). De drie burgemeesters hebben de gedeputeerde bijgepraat over de voortgang van het proces binnen hun eigen gemeente en het collectief.
De gedeputeerde heeft de burgemeesters bijgepraat over de stand van zaken van het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant. Verder zijn wensen uitgesproken t.a.v. het vervolg en vervolgafspraken gemaakt.

Vervolg
Afspraken vanuit de collegebijeenkomst
Er was tijdens de collegebijeenkomst niet voldoende tijd om alle agendapunten te bespreken. Hoe om te gaan met de bestuursopdrachten en afspraken maken over werkwijzen en overlegstructuur, dat is nog niet aan bod gekomen. Er is afgesproken dat de portefeuillehouders samenwerking met elkaar in overleg gaan om hierover verder door te praten, ook vanuit het gesprek met de gedeputeerde van medio juli. De voorzitter van het platform zal een nieuwe gezamenlijke collegebijeenkomst beleggen in september. Dan zal onder meer worden besproken hoe te komen tot een voorstel voor de raad en tot een reactie op de brief van de provincie m.b.t. (veer-)krachtig bestuur.

Afspraken vanuit het gesprek met de gedeputeerde
· GS komt in september met een visie. Uit de visie zal onder meer blijken dat de provincie dichter op het proces gaat zitten en in sommige gevallen de regie gaat nemen;
· Getracht wordt eind september 2014 een nieuwe afspraak te maken waarin een conceptbrief besproken zal worden, waarin de provincie aandacht schenkt aan het proces zoals dat in het Land van Heusden en Altena ingericht zou moeten worden. Het heeft de voorkeur de conceptbrief in te passen in het proces zoals dat binnen de gemeenten zich thans voltrekt (visievorming en eind dit jaar een gezamenlijke reactie naar de provincie).
· Gedeputeerde Pauli heeft aangegeven te hechten aan een ordentelijk proces waarin we zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens de drie colleges, voorzitter van het platform
mw. drs. C.G.J. Breuer

(Foto AltenaSteden.net)

Lees meer over:

Altena gemeenten samenwerking
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.