Thursday 23 September 2021

Alles over Altena

Mogelijk toch vuilstortplaats onder voormalig Achilles-terrein (update)

21 januari 2014 (door AalburgNet)

AALBURG - De SGP, BAB en De Aalburgse Alliantie (DAA) willen van het college van B en W weten wat er gevonden is tijdens eerdere proefboringen op het voormalige terrein van Achilles Veen.

Daar werden vanuit een tiental gaten 'aanzienlijke hoeveelheden bodemvreemde stoffen naar boven' gehaald. De drie partijen hebben het vermoeden uitgesproken dat er toch sprake is van een oude vuilstortplaats op deze locatie. In een brief aan het college schrijven Adri Burghout, Pim Boumans en Henno Timmermans: 'Dit is in het verleden reeds door enkele raadsleden opgemerkt, maar werd telkens weggewuifd door de toenmalige portefeuillehouder. Ook werd  extra onderzoek, op voorstel van de betreffende raadsleden, geweigerd.'

De 'dossiercoalitie' SGP, BAB en DAA stelt het college daarom onderstaande vragen, die men graag voor 28 januari beantwoord wil zien.

1. Wat is het doel van de door ons geconstateerde gaten in het terrein?
2. Wat is tot op heden aangetroffen in deze gaten?
3. Kan er nu wel worden geconcludeerd dat er op deze locatie sprake is van een oude vuilstortplaats?
4. Als deze ontdekking tot gevolg heeft dat de locatie moet worden gesaneerd, wie is dan verantwoordelijk voor deze sanering? Wie draagt hiervoor de kosten?
5. Wie is volgens de overeenkomst met de ontwikkelaar verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van het gebied? Valt hieronder ook het aanleggen van de waterpartij?
6. Kan bij een eventuele vervuiling de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst in gevaar komen? Is de ontwikkelaar bevoegd de overeenkomst op te zeggen?
7. Wat zijn de gevolgen voor de grondexploitatie ''Ontwikkellocatie''?

Antwoorden
De gemeente reageert adequaat met het antwoorden, die om 15.00 uur op onze redactie binnenkomen.

1. Doel is om de fysieke structuur van de grond(soorten) in beeld te brengen.
2. De structuur van de grondsoorten bestaat uit klei, zand en combinaties ervan. Op een plek waarin dit volgens het rapport was aangetoond is inderdaad afval aangetroffen.
3. Dit kan op basis van deze proef niet geconcludeerd worden. We zien dan ook geen aanleiding om de destijds gedane constateringen in twijfel te trekken.
4. Op basis van het onderzoek naar de bodemkwaliteit (Milon rapportages d.d. 27 juli 2010 en 17 maart 2011) e.e.a. zoals deze zijn voorgelegd aan uw raad, is het gebied geschikt bevonden voor de beoogde woonfunctie. In het kader van het bestemmingsplan, c.q. ontgronding en watervergunning zal een projectplan worden opgesteld van de te verplaatsen gronden. In dit kader zal per deelgebied onderzoek worden gedaan. In geval wet en/of normen het eisen om restafval te verwijderen zal dit verwijderd worden. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst zouden deze kosten ten laste komen van de gemeente. 
5. De gemeente is volgens de SOK bevoegd, verantwoordelijk en/of heeft de regie voor het bouw- en woonrijpmaken van het gebied. Daarnaast is opgenomen dat ook de gemeente het aanleggen van de waterpartij voor haar rekening neemt.
6. In geval het gebied niet als woongebied ontwikkeld had kunnen worden zou dit een reden voor ontbinding zijn geweest. Echter het onderzoeksrapport naar de bodemkwaliteit heeft reeds aangetoond dat het gebied ontwikkeld kan worden voor woningbouw.
7. Op basis hiervan zien wij geen gevolgen voor de grondexploitatie.
8. De aard van dit werk valt niet onder het begrip van de provinciale verordening Ontgrondingen. Daarom is geen meldings- of vergunningsaanvraag noodzakelijk.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.