Thursday 23 September 2021

Alles over Altena

Burgemeester Naterop richt zich tot de Aalburgers

10 januari 2014 (door AalburgNet)

AALBURG - Ik heb behoefte om dit moment ook te gebruiken om procesmatig een korte evaluatie aan u te geven zoals ik het beleefd heb en hoe ik als burgemeester gehandeld heb op basis van informatie die tot mij gekomen is. Een inhoudelijke evaluatie en verantwoording komt eventueel in een later stadium aan de orde als het justitieel onderzoek is afgerond.

Allereerst is het goed te beseffen dat ik in het kader van een preventieve voorbereiding naar Oud en Nieuw (O&N) en de aanloop naar O&N, handel op basis van vooraf vastgestelde draaiboeken. Die draaiboeken worden geaccordeerd door de zogenaamde driehoek (Officier van Jusititie, politie en burgemeester). Alles wat zich zou kunnen voordoen (van festiviteiten op het kruis tot potentiële autobranden die de orde kunnen verstoren) daar wordt preventief op ingestoken om op de daadwerkelijke handhaving van de openbare orde zo goed mogelijk voorbereid te zijn.

Behoudens een enkel incident zijn er tot de nacht van 30 op 31/12 geen bijzonderheden gebeurd. De avond van 30/12 kenmerkte zich door vele onrustige bewegingen in het dorp Veen. Rond middennacht ontstond een autobrand nabij LateJa. Volgens protocol gaat de brandweer deze brand blussen maar komt pas in actie als de situatie ter plaatse dat toelaat. Er moet bijvoorbeeld geen agressieve sfeer zijn. De politie heeft tot taak om de situatie ter plaatse te beoordelen en het sein te geven dat de brandweer ook daadwerkelijk haar werk kan doen. De situatie ter plaatse was dusdanig dat de politie-eenheid met glas, bierflesjes en zwaar vuurwerk werd bejegend. De brandweer is op veilige afstand gehouden. Vervolgens is de eenheid tot actie overgegaan waarbij tot 4 keer toe de omstanders van het autowrak zijn gesommeerd om de locatie ter plaatse te verlaten.

U dient goed te beseffen dat politie-instructies ook door landelijke bevelvoering extra aangescherpt waren als het gaat om de veiligheid van hulpverleners. Zij moeten hun werk op een veilige wijze kunnen uitvoeren. Onder hulpverleners verstaan we niet alleen brandweer maar zeker ook politiediensten die ingezet worden om de brandweer veilig te laten functioneren. Daar was op dat moment geen sprake van. Daarover ben ik telefonisch door de teamchef geïnformeerd.

Zoals in de schriftelijke beantwoording al is aangegeven heb ik over de feitelijke aanhouding van mogelijke daders vanuit Lateja geen bevoegdheden of verantwoordelijkheden. Dat is een autonome beslissingsbevoegdheid van de politiecommandant ter plaatse afgestemd met de OvJ. Op basis van de informatie die mij aangereikt werd sta ik nog steeds achter deze actie omdat de politie in mijn ogen op dat moment niet anders kon. Het lopende onderzoek zal moeten uitwijzen of en en ander rechtmatig is gebeurd.

In het kader van de handhaving van de openbare orde en de instructies die hulpdiensten hebben meegekregen om hun werk naar behoren te doen, sta ik volledig achter de acties van de hulpdiensten binnen de verantwoordelijkheden die ik daarvoor heb.

Tegelijkertijd betreur ik het ten zeerste vanuit mijn rol als burgervader dat dit incident heeft plaatsgevonden.

Allereerst naar alle inwoners van onze dorpen, in het bijzonder Veen, die dit helemaal niet willen, die klaar zijn met autobranden en de negatieve publiciteit daarom heen.

Daarnaast zou ik het betreuren als uit justitieel onderzoek zal komen vast te staan dat er onschuldigen zijn aangehouden die drie nachten vast hebben gezeten. Om die reden heb ik mij ook open gesteld voor gesprekken. Uit de gesprekken die ik inmiddels heb gevoerd met een tiental gearresteerden blijkt dat het een enorme impact heeft gehad. En dat betreur ik. Ik durf zelfs zo ver te gaan dat wanneer de daadwerkelijke relschoppers op het moment van hun daad, beseft hadden welke consequenties dit zou hebben, zij dit zeker niet gedaan zouden hebben. Maar het is gebeurd en de consequenties zullen aanvaard moeten worden.

Tegelijkertijd stel ik ook vast dat het van enige naïviteit getuigt als je willens en wetens op een plaats bent waar je gelet op de recente geschiedenis redelijkerwijze kunt weten of verwachten dat de kans van een autobrand aanwezig is. Je calculeert bewust of onbewust een risico in door te zijn op een plaats waar je niet hoeft te zijn.

DenH ik hoop van harte dat de rust in Veen zich zo spoedig mogelijk hervindt. Ik heb in 2e instantie op 2 januari in beperkte mate bewust de media opgezocht om een tweetal boodschappen uit te stralen: handen af van onze hulpverleners en de Veen wil dit niet. Veen bestaat uit een ondernemende hardwerkende bevolking. Ook eigenzinnig maar dat is juist een grote kracht en soms is die kracht ook wel eens een zwakte.

Maar laten we juist wat we met elkaar opgebouwd hebben, als gemeenschap in de samenwerking tussen overheid, ondernemers en ondernemende burger, niet kapot laten maken door dit vervelende incident. Laten we naar de toekomst toe open staan voor de dialoog en elkaar blijven op zoeken. Laten we samen blijven investeren op de structurele relaties die veel goeds voortgebracht hebben en niet blijven steken in dit incident. Laten we met z’n allen er voor waken dat het niet leidt tot een verdergaande tweespalt in de samenleving en laten we een appèl doen op ieders verantwoordelijkheid om weer bruggen te slaan naar elkaar. Ik besef dat dat geen makkelijke weg zal zijn maar wil daar ook mijn verantwoordelijkheid in nemen. Maar ik doe ook een appel op de kracht van de samenleving om gezamenlijk de handschoen op te pakken.

Ik dank u wel.

Burgemeester Fons Naterop

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.