woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Waterschap kondigt stijging waterschapsbelasting aan

31 oktober 2013 (door AalburgNet)

ALTENA - Het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op dinsdag 29 oktober besloten om de begroting voor 2014 ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur. Door het doorvoeren van bezuinigingen en de beheersing van de kosten, is het waterschap erin geslaagd de stijging van de waterschapsheffingen te beperken tot circa 3%. Op vrijdag 29 november stelt het Algemeen Bestuur de begroting 2014 en de tarieven voor de waterschapsbelasting definitief vast.

In de begroting staat wat het waterschap wil uitgeven in 2014 om aan zijn taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. Uit de begroting 2014 vloeien de waterschapsheffingen voort. Met de opbrengst van deze heffingen doet  het waterschap de noodzakelijke uitgaven voor veiligheid tegen overstromingen, het zuiveren van afvalwater en voldoende en  schoon (oppervlakte-)water. Daarnaast zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden voor veilige wegen en een goede bereikbaarheid.

Veilige dijken
Zonder dijken staat het rivierengebied regelmatig onder water. Daarom ligt de prioriteit bij de bescherming van het gebied tegen hoogwater op de rivieren. Met ingang van 2014 voert het waterschap dijkversterkingstrajecten uit die voortkomen uit onder andere het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Doelstelling uit dat programma is om de betreffende dijken te laten voldoen aan de nieuwe normen om overstromingen in de toekomst te voorkomen. Voorheen nam het rijk de volledige financiering van dit programma voor haar rekening, maar nu wordt de helft van de kosten gefinancierd door de waterschappen zelf. Daardoor stijgen de kosten voor het waterschap.

Voldoende water
Een veranderend klimaat, met korte maar hevige regenbuien maar ook perioden van droogte, vraagt om een robuust watersysteem wat ook ecologisch gezond is. Om wateroverlast te voorkomen investeert het waterschap in 2014 onder andere in de verbreding van watergangen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers  en het onderhoud aan stuwen en gemalen. Ook wordt er aankomend jaar weer een actualisatie van een aantal peilbesluiten uitgevoerd. Een optimale grond- en oppervlaktewaterstand, voldoende aan- en afvoer en schoon water, zorgen ervoor dat in de bestemmingsplannen vastgelegde functies (landbouw, natuur, bebouwing) zo goed mogelijk worden gefaciliteerd.

Schoon water
Gemeenten, waterbedrijven en het waterschap zorgen voor één waterketen. Met elkaar realiseren zij een doelmatige inzameling van afvalwater. Vervolgens zuivert het waterschap dit water ten behoeve van gezondheid en leefomgeving. Daarnaast letten ze erop dat het oppervlaktewater niet vervuild raakt. Het aankomende jaar voert het waterschap diverse maatregelen door, waaronder energiebesparende maatregelen, om ervoor te zorgen dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties nog beter presteren.

Maatregelen voor beperken stijging
Ondanks dat het waterschap in 2014 te maken krijgt met stijgende lasten, onder andere door de inflatie en de extra uitgave aan de waterveiligheid, heeft het waterschap er alles aan gedaan om de stijging van de tarieven te beperken. Dit is onder meer gebeurd door het investeringsvolume voor renovatie stuwen en gemalen te verlagen, de uitvoering van de baggercyclus te verspreiden over meer jaren en maatregelen te nemen die leiden tot een structurele reductie van het energieverbruik onder andere bij rioolwaterzuiveringsinstallaties.  Daarnaast blijft het waterschap zoeken naar mogelijkheden om de waterschapslasten te beperken door meer samenwerking met medeoverheden, uitbesteding van werk en scherpere aanbesteding.

Tarieven
Het beheergebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit over een deel van de provincies Gelderland, Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. De taken die het waterschap uitvoert zijn in de diverse provincies niet helemaal gelijk. Zo zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ook voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Daardoor verschillen de waterschapstarieven in Zuid-Holland en Utrecht van de rest van het gebied.

De volgende tarieven gelden in 2013:

Soort

Tarief Gelderland en Noord Brabant

Tarief zuid Holland inclusief wegen

Zuiveringsheffing

€54,02 per vervuilingseenheid

€54,02 per vervuilingseenheid

Ingezetenenomslag (inwoners)

€75,69 per woonruimte

€115,04 per woonruimte

Gebouwd (eigenaren van huizen binnendijks)

0,04092% (van WOZ-waarde)

0,05378% (van WOZ waarde)

Ongebouwd (eigenaren van grond binnendijks)

€64,74 (per hectare)

€75,28 (per hectare)

Natuur (binnendijks)

€4,74 (per hectare)

€5,97 (per hectare)

Tevens is het zo dat vanwege de economische recessie er meer kwijtscheldingen zijn en minder bedrijven die belasting moeten betalen. De tarieven stijgen dus omdat de lasten over een kleinere groep inwoners en bedrijven moet worden verdeeld. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ waarde € 250.000) in het gebied van Waterschap Rivierenland betaalt in 2014 in totaal € 340,- aan waterschapslasten. Dit is een stijging van 3,3% ten opzichte van 2013. Voor een gemiddeld gezin met een eigen woning in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag € 405,-. De aanslag is daar hoger dan in de rest van het gebied, omdat Waterschap Rivierenland er ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Ten opzichte van 2013 stijgen de waterschapslasten voor een gemiddeld gezin daar met 2,5%.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.