vrijdag 26 november 2021

Alles over Altena

Waterschap voert jaarlijkse schouw uit

28 september 2013 (door AalburgNet)

ALTENA -  Op 1 november 2013 start Waterschap Rivierenland met de schouw van de kleinere sloten in het rivierengebied, de zogenoemde B-watergangen. Daarbij controleren medewerkers van het waterschap of de eigenaren van de gronden die aan deze sloten grenzen, hun sloten goed genoeg onderhouden. Voor het waterbeheer in het rivierengebied is het belangrijk dat er niet teveel begroeiing in de sloten staat. Ook moeten de sloten diep genoeg zijn. Schone, diepe sloten zijn goed voor een vlotte aan- en afvoer van water en voor de waterkwaliteit.

Eigenaren van gronden langs de B-watergangen zijn verplicht de bodem en de slootkanten vrij te houden van overtollige begroeiing, materialen en andere obstakels. Elk najaar controleert Waterschap Rivierenland of de B-watergangen goed zijn onderhouden. Dit wordt de Schouw genoemd.

Alm en Biesbosch latere datum - in Alm en Biesbosch controleert het waterschap de B-watergangen vanaf 1 december 2013.

A-, B- of C-watergang?
Wilt u zelf nagaan of een sloot die grenst aan uw grond een A-, B-, of C-watergang is? Gebruik de interactieve kaart op onze website www.waterschaprivierenland.nl, in de rubriek Digitaal loket/Legger wateren.

Sanctiemaatregel schouw
Waterschap Rivierenland heeft met ingang van 2011 een nieuwe maatregel ingevoerd: de preventieve last onder dwangsom. Deze maatregel wordt opgelegd als een eigenaar van gronden langs te schouwen sloten meerdere jaren achter elkaar zijn sloot niet op tijd heeft schoongemaakt. De maatregel is bedoeld om extra te wijzen op de onderhoudsplicht. De sanctiemaatregel houdt in dat eigenaren worden aangemerkt als ‘herhaaldelijk overtreder’ als zij twee achtereenvolgende jaren niet vóór 1 november (of in het gebied Alm en Biesbosch vóór 1 december) aan hun onderhoudsplicht hebben voldaan. Wanneer in het derde jaar blijkt dat een eigenaar opnieuw het onderhoud van de sloot niet heeft uitgevoerd, moet een dwangsom aan het waterschap worden betaald.

Op tijd beginnen
Als bij de schouw blijkt dat de werkzaamheden niet of onvoldoende zijn uitgevoerd, ontvangen de eigenaren die het onderhoud moeten uitvoeren, schriftelijk een waarschuwing van het waterschap. Zij krijgen dan de kans het onderhoud alsnog uit te voeren. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap de onderhoudswerkzaamheden uit. Op kosten van de eigenaar van de betrokken percelen. Op tijd beginnen met het onderhoud voorkomt dit.

Diepteschouw
Naast het verwijderen van begroeiing moeten de eigenaren van de gronden langs de B-watergangen er ook voor zorgen dat deze wateren op de vereiste diepte blijven. Het waterschap controleert de diepte van de B-watergangen dit najaar in bepaalde delen van het beheersgebied. De gebieden met diepteschouw staan op een overzichtskaart op www.waterschaprivierenland.nl, in de rubriek Werk in uitvoering/Controle diepte sloten. Betrokkenen hebben hierover een brief ontvangen.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.