zondag 7 augustus 2022

Alles over Altena

IDOP Genderen in gezamnelijk overleg aangepast

27 juni 2012 (door AalburgNet)

GENDEREN - De provincie Noord-Brabant heeft vorig jaar aan de gemeente Aalburg subsidie toegezegd voor het uitvoeren van het integrale dorpsontwikkelingsplan Genderen,kortweg idop Genderen genoemd. In dit plan zijn een aantal deelprojecten pgenomen die de leefbaarheid van het dorp moeten bevorderen. Inmiddels is gebleken dat er enkele van deze deelprojecten niet in de oorspronkelijke vorm gerealiseerd kunnen worden. In overleg met de provincie zijn daarvoor alternatieve plannen opgesteld, zodat de subsidie niet in gevaar komt. Het gaat hierbij in het bijzonder om het plan voor een “marktplein met kiosk” en de aanleg van een wandelpad naar de Amerikaanse windmotor.

Omdat het deelproject ‘marktplein met kiosk’ onvoldoende draagvlak van de inwoners van Genderen genoot, is de gemeente met de provincie overeengekomen een aangepast “marktplein” te creëren waardoor toch aan de doelstelling van het oorspronkelijke plan wordt voldaan.
De bestaande (haakse) parkeerplaatsen aan de Oegemastraat worden met enkele plaatsen uitgebreid en voorzien van andere bestrating. Er zullen geen bomen worden verwijderd. Door tevens een stroomvoorziening en een drietal drempels aan te brengen ontstaat er de mogelijkheid om hier de marktkramen te plaatsen die nu in de Bulkstraat staan. Bijkomstig voordeel is dat hierdoor de parkeercapaciteit en de verkeersveiligheid in de omgeving ook wordt verbeterd. Gelijk met de uitvoering van bovengenoemde zaken zullen rioleringswerkzaamheden uitgevoerd worden om de afwatering te garanderen. De omwonenden zijn met een brief op de hoogte gebracht.

Recreatie
Door diverse ontwikkelingen heeft de gemeente in overleg met onder andere de dorpsraad Genderen besloten het wandelpad naar de Amerikaanse windmotor niet aan te leggen. Het vrijkomende budget, ontstaan door wijzigingen in het oorspronkelijke plan, is door de gemeente overgeheveld naar het project ‘doorontwikkeling recreatie’ waardoor er een extra wandelpad in Genderen aangelegd kan worden evenals het aanbrengen van verlichting aan de Nieuwe Steeg. 

In het oorspronkelijke plan van aanpak zit al de aanleg van het wandelpad van de Meerstraat naar de Buitenstraat. Momenteel is de projectgroep die dit plan mee uitwerkt, druk in overleg met verschillende betrokken partijen om dit wandelpad te realiseren.
Doordat Brabant Water heeft toegezegd bij te willen dragen in de kosten voor dit wandelpad kan de gemeente nog een extra wandelpad realiseren. In eerste instantie is voorgesteld hiervoor een wandelpad aan de Kelderstraat aan te leggen. De dorpsraad Genderen heeft echter voorgesteld een wandelpad te maken naar de begraafplaats. Bekeken wordt nog welke van deze twee voorstellen het beste gerealiseerd kunnen worden.

Nu de provincie heeft ingestemd met het wijzigingsvoorstel kan ook het plan voor verlichting aan de Nieuwe Steeg worden uitgevoerd. Voor de aanleg van deze verlichting zijn destijds 650 handtekeningen ingediend. De projectgroep is blij dat in het kader van de leefbaarheid op deze manier de verlichting kan worden gerealiseerd.

Overige projecten
Ook in het idop Genderen was opgenomen het realiseren van een alternatieve zwemgelegenheid nabij “het haventje” in Genderen. Dit plan zal zoals het zich nu laat aanzien, niet gerealiseerd kunnen worden omdat de provincie daarvoor geen toestemming zal geven, o.a. in verband met de veiligheid voor de zwemmers en de kwaliteit van het zwemwater. Over de voortgang van dit project zal op korte termijn overleg plaats vinden met de provincie.

De overige projecten zijn inmiddels afgerond (opknappen dorpshuis en realiseren website) of lopen (jongerenactiviteiten) en leveren geen problemen op voor het slagen van IDOP Genderen. Ook gaat de gemeente nog een hekwerk en verlichting aan te brengen bij de Ruiterhof. Al met al zullen de gewijzigde projecten ook de leefbaarheid van Genderen goed doen. (Foto Aalburg.net)

Lees meer over:

dorpsraad Genderen IDOP
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.