Wednesday 22 September 2021

Alles over Altena

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Petter

9 januari 2012 (door WoudrichemNet)

WOUDRICHEM - Onderstaand de volledige nieuwjaarstoespraak van burgemwester Frank Petter uitgepsroken tijdens de afgelopen niewjaarsbijeenkomst van de gemeente:

Namens het college, de leden van de raad en de medewerkers van het gemeentehuis heet ik u van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis van Woudrichem.

Volgens Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht, is de huidige economische crisis slechts het topje van de ijsberg. Wie oog heeft voor de ecologische en morele aspecten weet dat we er niet komen met alleen financieel-economische aanpassingen. Echte oplossingen komen er alleen als we oog hebben voor duurzaamheid en het verlies aan biodiversiteit. Echte oplossingen komen er alleen, als we oog gaan krijgen voor dat wat daar nog weer onder en achter ligt, nl de manier waarop we leven, onze waarden en normen, onze relaties, ons vertrouwen in onszelf en anderen.

Want waarom zijn veel mensen aan het begin van het jaar al doodmoe? We zijn aan het begin van het jaar al uitgeteld omdat we almaar op onze tenen lopen, om meer te lijken, om méé te kunnen blijven doen. Jan een Mercedes? Ik ook. Truus naar Mallorca? Ik ook. Status wil zeggen: wij maken ons groter dan wij zelf zijn. Dat hebben we in de economie gedaan, maar ook in onze relaties en ons persoonlijk leven. En net als de beurskoersen stijgen en kelderen onze gevoelens van eigenwaarde met de waan van de dag.

Als burgemeester van een kleine gemeente verwacht u van mij geen macro-economische verkenningen; het Financiële Dagblad heeft de persen ook niet stil gelegd tot mijn toespraak zal worden vrijgegeven. Ook mijn visie op duurzame ontwikkeling en ecologie is hier niet aan de orde, hoezeer mensen die mij kennen ook weten dat biodiversiteit en ons Brabants en dus ook ons Woercums Landschap mij zeer na aan het hart liggen.

Maar als het gaat om intermenselijke relaties om het sociale en culturele perspectief in deze tijd voel ik mij als burgervader wel aangesproken en vind ik het belangrijk om mijn ervaringen en gedachten met u te delen. Elke vogel heeft lucht nodig om te vliegen. Dat is zijn element. Zo hebben mensen vertrouwen nodig om vrij en menselijk te kunnen leven. Dat is óns element. Daarom staat het thema vertrouwen centraal in mijn toespraak. In en met vertrouwen kunnen wij de neergaande spiraal ombuigen, hebben we een woord tegen de crisis of die nou economisch ecologisch of intermenselijk is. Vertrouwen daar waar mensen samenleven en samen werken, ook hier in Woudrichem.

Onlangs heeft de raad een positief advies gegeven voor mijn herbenoeming voor een nieuwe periode van zes jaar. Zes jaar liggen nu dus ook achter ons en ik heb even mijn eerste nieuwjaarstoespraak er op nagelezen. In wat voor situatie kwam ik terecht?

-Als het ging om de jaarwisseling: de jaarwisseling 2005/2006 waren er vier locaties waar gestookt werd. Drie legale en gecontroleerde plaatsen: Almkerk, Andel en Uitwijk en één wilde en ongecontroleerde in Rijswijk. Daar liep het de nacht voor mijn benoeming uit de hand en zat een halve wijk onder de zwarte autobandensmurrie. In Woudrichem waren er bovendien tijdens de jaarwisseling van 2007 op 2008 winkelruiten aan het Rond opgeblazen met illegaal vuurwerk. Maar uiteindelijk hebben we hebben met inzet van vele vrijwilligers er voor kunnen zorgen dat er dit jaar in alle kernen feest gevierd werd, zonder enorme vuren en met in iedere kern een feestlocatie. Dat kan en kon alleen door vertrouwen, investeren in elkaar. Het gesprek van mens tot mens.

- Als het gaat om de politieke situatie waar ik in terecht kwam is er ook in zes jaar veel veranderd in positieve zin. Te vaak werd er in met name raadsvergaderingen op de man gespeeld en te weinig de bal. En alle vooroordelen die we over elkaar uitstortten kwamen via de pers als een boemerang op onze gemeente terug. Dank zij de constructieve opstelling van college, presidium en raad, dankzij het vele goede werk van voorzitter van de opiniërende raad, van de griffie en de medewerkers van dit huis. Dank zij het vertrouwen dat we elkaar hebben gegeven wordt er constructief gediscussieerd en zoeken we met elkaar naar de beste oplossingen voor onze burgers. Denk aan de besprekingen rond het centrum-plan Giessen-Rijswijk. Er is maar één nadeel: waar mensen zo vertrouwen in elkaar investeren lijkt er van de zijde va de pers minder belangstelling.

- En dan noem ik natuurlijk ook terugblikkend als laatste punt de samenwerking in het Land van HA. Verschillende agenda’s, verborgen agenda’s en een zekere mate van opportunisme bepaalden in hoge mate de sfeer waarin gesproken werd over samenwerking. We zitten nu met elkaar op de goede weg. En ik ben er van overtuigd dat niet de lijvige rapporten en bestuursopdrachten alleen gemaakt hebben dat we zijn waar we nu zijn, maar vooral het vertrouwen, het vertrouwen tussen mensen.  

Herman Wijffels, die ik aan het begin van mijn toespraak noemde, heeft in een interview met het blad van de vereniging van Nederlandse Gemeenten gezegd dat juist bij de gemeenten en niet bij de landelijke bestuurders de vormgevers van een nieuwe tijd zitten. Het gaat om nieuwe leiders die veranderingen tot een duurzame samenleving bepleiten en daarin voorgaan en alle ruimte bieden aan burgers en bedrijven. De sociale dimensie is een belangrijk achterliggend aspect van het streven naar duurzaamheid. Duurzaamheid –zo zegt hij- wordt nog te vaak gezien in het verlengde van milieubeleid, waarbij het eenzijdig over het aspect mens en milieu gaat. In de huidige praktijk gaan het ecologische en sociale aspect in bijna alle gevallen samen op. Initiatieven vanuit de burgerij en bedrijfsleven nemen het karakter aan van samenwerkingsprojecten met gemeenten. De rol van de gemeente daarbij is eerder initiatieven te faciliteren, dan als bovengeschikte partij te bepalen wat er gebeurt of het voor de inwoners uit te voeren.

Dat is een verandering van bestuursstijl. En dat is ook verandering van bestuursstijl die wij hier in Woudrichem voorstaan. Op dit moment zijn we in het gemeentehuis druk doende om een kwaliteitsslag in de dienstverlening te maken. Een kwaliteitshandvest, gesprekken met medewerkers van de verschillende afdelingen over klantgericht werken, het inrichten van één loket, het zijn allemaal initiatieven die ons als gemeentelijke overheid beter benaderbaar moeten maken en klantgerichter. De keerzijde van dienstverlening is burgerparticipatie. Begin dit jaar zal in de raad de nota burgerparticipatie worden besproken en in het voortraject bent u als burger uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over de vraag hoe wij voortdurend met u in gesprek kunnen blijven over dingen die ons allen aangaan. Onze relatie met dorpsraden zal worden gedefinieerd,maar waar nodig willen we ook de nieuwe media gebruiken.

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een onderwerp als duurzaamheid. Het gaat er dan niet alleen om dat we –om maar wat te noemen- op een slimmere manier met ons afval omgaan, maar vooral dat we met elkaar tussen de oren hebben en krijgen dat we de toekomst van onze kinderen te leen hebben. Als je hier met de basisscholen van onze gemeente hebt samen gezeten en je hoort hoe zij met biodiversiteit in hun omgeving omgaan, vergeet je dat niet meer.

Een ander punt waar we ook werk van willen maken en dat alles met participatie te maken heeft is de veiligheid in onze gemeente. Met burgernet en projecten rond buurtpreventie willen we onze wijken veilig houden en indien nodig veilig maken. Ook daar moeten we het hebben van de communicatie van participatie en dus van vertrouwen in elkaar. Van vertrouwen moeten we het hebben, niet blindelings natuurlijk want u kent vast die uitspraak van Godfried Bomans: Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk.

 Ik wens u en mijzelf een vertrouwenwekkend nieuw jaar toe en een heldere kritische Geest. Dank u wel voor uw aandacht.'

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.