woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Ook CU herkent 'Schiedamse toestanden' niet

23 september 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Ook de CU-Werkendam reageert op de anonieme brief inzake de kwestie Potters. Verontruste ambtnenaren stuurden eerder een anonieme mail waarin zij stelden dat er 'Schiedamse toestanden' zouden heersen op het gemeentehuis. In navolging op de PvdA, eerder deze week, herkent ook de CU herkent die niet.

Fractievoorzitter Hennie Schermers schrijft: 'Formeel geldt dat de raad geen verantwoordelijkheid draagt voor de ambtelijke organisatie als zodanig. Ambtenaren worden door het college benoemd. De gemeentesecretaris / algemeen directeur is hier voor verantwoordelijk en legt hiervoor verantwoording af aan het college. Het past raadsleden dus niet om zich te bemoeien met personele aangelegenheden, zeker niet in individuele gevallen.

Maar: het personeelsbeleid en de gang van zaken in een organisatie kunnen ook gevolgen hebben voor een negatieve beeldvorming over de gemeente en voor het functioneren van de gemeente als geheel. De beeldvorming en het functioneren van de gemeente is uiteindelijk een aangelegenheid die ook de raad aangaat. Het is niet gebruikelijk om op anonieme uitingen te reageren, maar deze kunnen een al bestaande onrust weergeven en die onrust ook verder aanwakkeren.

De ChristenUnie hecht grote waarde aan de juiste beeldvorming en bestrijdt dat er sprake zou zijn van “Schiedamse” toestanden. De ondernemingsraad, die opkomt voor de belangen van de ambtenaren heeft geen toestroom van klachten of signalen van angstcultuur geconstateerd. We onderstrepen wel het belang van het al eerder in gang gezette verbetertraject dat gevoelens van veiligheid en vertrouwen in de organisatie moet versterken.
We betreuren dat het proces tegen Jan Potters zo lang duurt en de grote impact die dit op hem en zijn gezin heeft. Tegelijk beseffen we dat zorgvuldigheid in dezen voorop staat.
We zijn tegen een doofpotcultuur, of zelfs een cultuur van intimidatie, waarin angst bestaat om over deze zaak te spreken. We willen in openheid de verantwoordelijkheid op de juiste plaats leggen.
Bij de controlerende rol van de raad geldt in eerste instantie het uitgangspunt: verantwoording achteraf. De ChristenUnie zal op dat geëigende moment voluit doch zorgvuldig haar controlerende taak en verantwoordelijkheid oppakken.

De fractie van de ChristenUnie hoopt op een spoedige afronding van deze zaak en spreekt haar vertrouwen uit dat dit met zorgvuldigheid gebeurt.'

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.