donderdag 27 januari 2022

Alles over Altena

Nieuw Werkendams bestemmingsplan buitengebied

27 juli 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM -  Het bestemmingsplan Buitengebied dat de gemeente nu heeft, is nog vrij recent. Het is een bestemmingsplan dat in 2007 is vastgesteld. Er is voor gekozen dit plan toch te actualiseren. Dat komt omdat sinds 1 juli 2008 een nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking is getreden die gemeenten verplicht volgens landelijke standaarden bestemmingsplannen te digitaliseren zodat ze voor iedereen eenvoudiger raadpleegbaar zijn. Het huidige bestemmingsplan voldoet hieraan niet.

Daarnaast hadden zowel de provincie als de Raad van State aan onderdelen van het bestemmingsplan goedkeuring onthouding c.q. onderdelen vernietigd. Het plan bevat ook onjuistheden. Hierdoor is er voor gekozen het gehele plan te herzien.

Wat wordt wel en wat wordt niet herzien
Het nieuw op te stellen bestemmingsplan omvat niet het gehele buitengebied van de gemeente. Een deel ervan is uitgezonderd omdat daarvoor recent een bestemmingsplan is vastgesteld of omdat er ontwikkelingen zijn waarvoor een afzonderlijk bestemmingsplan wordt opgesteld.  Zo wordt het gebied ten westen van het Steurgat (de Noordwaard) niet in dit bestemmingsplan meegenomen omdat het Rijk hiervoor recent een bestemmingsplan heeft vastgesteld. Ook zijn er bij diverse bedrijven in het buitengebied ontwikkelingen in voorbereiding die vragen om een eigen bestemmingsplan. Daarom worden die bedrijven veelal met een gedeelte van de directe omgeving niet in het bestemmingsplan Buitengebied betrokken.

Het gaat hier concreet om het bedrijventerreintje aan de Hoef, Sleeuwijksedijk 21a en omgeving, Loswal 5 en omgeving en Keizersveer 15. Ook zijn er voor de Sleeuwijksedijk en het Steurgat dijkverbeteringen in voorbereiding.Voor deze plannen wordt (te zijner tijd) een afzonderlijke procedure/bestemmingsplanherziening gevoerd.

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied gemeente Werkendam ligt vanaf vrijdag 15 juli tot 15 september a.s. ter inzage bij het Servicecentrum in het gemeentehuis van Werkendam. Ook is het plan te vinden op www.werkendam.nl (klik op “Bouwen, wonen en milieu” en vervolgens op “Bestemmingsplannen”).

Bewoners/gebruikers van binnen het plangebied gelegen woningen, agrarische en andere bedrijven hebben voor hun perceel een afschrift van het bestemmingsplan ontvangen. Indien dat niet het geval is, kunt u een mail sturen naar het hieronder vermelde mailadres waar u zich ook voor de inloopbijeenkomsten kunt aanmelden.

Daarnaast zijn inloopbijeenkomsten gepland over het voorontwerpbestemmingsplan op donderdag 1 september 2011 van 09.30 – 16.00 uur en op donderdag 8 september van 13.30 – 19.30 uur. Er zijn dan op het gemeentehuis mensen aanwezig om uw vragen te beantwoorden en/of u nadere informatie te verstrekken. U dient wel vooraf kenbaar te maken of u hiervan gebruik maakt. U kunt dit doen door uiterlijk 29 augustus 2011 een mail te sturen (met vermelding van de datum waarop u komt) naar: planbuitengebied@werkendam.nl.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid tot 15 september 2011 een schriftelijke reactie te sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 16, 4250 DA Werkendam.
 

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.