maandag 6 december 2021

Alles over Altena

Bezuinigen en ombuigen

28 maart 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM -  In 2014 moet de gemeente Werkendam 1,1 miljoen euro bezuinigen. In 2012 wordt daar al mee begonnen. In januari 2010 werd een eerste inventarisatie gemaakt van gemeentelijke taken. Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar programma speerpunten benoemd waarbij het structureel gezond blijven van de gemeente uitgangspunt was: 

1. Heroverwegen van taken. Veiligheid, minimabeleid en sport moeten hierbij worden ontzien.
2. Bekijken of geplande projecten en investeringen wel moeten doorgaan of moeten worden uitgesteld.
3. Kijken of de gemeentelijke organisatie efficiënter kan.
4. Bijdragen aan derden kritisch bekijken (gemeenschappelijke regelingen en subsidies).
5. Benutten van het eigen vermogen (reserves, rentebeleid).
6. Belastingen en tarieven mogen niet worden verhoogd. 

Ombuigingsdiscussie

Voor de zomer van 2011 moeten de hoofdlijnen van de ombuigingen worden vastgesteld. Het college stelt hiervoor de Kadernota op. De gemeenteraad stelt deze in juni vast, al dan niet met wijzigingen op het voorstel dat het college heeft gedaan.  In de voorbereiding op deze nota worden door het college en de gemeenteraad verschillende bespreeksessies gehouden. Aan bod komt onder andere

- de huidige stand van zaken: vermogenspositie is gunstig, maar noodzaak tot serieuze ombuigingen blijft
- de 
financiële en bestuurlijk omgeving: wat verandert er en hoe kan de gemeente mee veranderen
waar wil men wel of juist niet op bezuinigen
-   wat voor gemeente wil Werkendam zijn, blijven of worden
- w
 aar liggen de gemeentelijke prioriteiten

Wat vinden de Werkendammers?

Voordat het college en de raad definitieve besluiten nemen, willen ze graag in gesprek met de inwoners van de gemeente Werkendam. Voor 26 april zijn er gesprekken met een aantal grotere maatschappelijke organisaties. Samen met hen wordt gedebatteerd over verschillende keuzes die gemaakt zouden kunnen worden en de gevolgen daarvan.

In april / juni wordt nadrukkelijk aan de inwoners gevraagd mee te denken over mogelijkheden. Mensen zien in hun eigen leefomgeving vaak directe kansen om te besparen of mogelijkheden om zaken anders - en daarmee wellicht voordeliger - aan te pakken.

Via de gemeentelijke website en via formulieren in de hal van het gemeentehuis kunnen mensen meepraten. Als de grote lijnen in juni zijn vastgesteld, gaan college en raad in gesprek met de eventuele organisaties / partijen die direct betrokken zijn bij de ombuigingen.

Ti
jdens de wijkmarkten die in september weer in alle kernen worden georganiseerd komt een speciale kraam waarin uitleg wordt gegeven over de gemaakte keuzes. (Gemeente Werkendam)

Lees meer over:

Werkendam bezuinigingen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.