vrijdag 21 juni 2024

Alles over Altena

Disclaimer

MediaPlein Altena.Net, verder Altena.Net, wordt gevormd door de online pleinen Altena.Net en Bommelerwaard.Net en de bijbehorende social mediakanalen.

De hoofdredactie van Altena.Net heeft lokale steunpunten in de regio.

De redacties verschaffen alle informatie op bovengenoemde website(s) onder de volgende voorwaarden:

Altena.Net(e.t.q.) stelt naar redelijkheid alles in het werk de websites zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken.
Aan alle vermelde informatie op de site kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Sommige informatie op de websites wordt verschaft door onafhankelijke derden, zoals partners van TekstAtelier, het ondersteunende marketingcommunicatiebureau uit Wijk en Aalburg.

Regelmatig wordt gecontroleerd of de gepubliceerde informatie nog correct is, maar Altena.Net (e.t.q.) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid van deze informatie. Dat geldt overigens voor alle informatie die via (lokale) belanghebbenden verstrekt wordt.

Met verkregen informatie gaan wij zorgvuldig om. Lees hiertoe ook onze privacy policy.

De websites bevatten links naar andere websites, die niet onder het beheer of verantwoordelijkheid van Mediaplein Altena.Net (e.t.q.) vallen. Deze links zijn alleen op de sites geplaatst als (extra) service. Mediaplein Altena.Ne (e.t.q.) neemt geen verantwoording over enig materiaal dat via deze links wordt aangeboden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze websites, of onderdelen van deze websites mag zonder schriftelijke toestemming van Mediaplein Altena.Net (e.t.q.) worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd (en/of elektronisch) gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Foto's kunnen worden gebruikt tegen een vergoeding per (originele) foto. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan de redactie van Mediaplein Altena.Net.
Bij onverhoopt ongeoorloofd gebruik volgt zonder voorwaarschuwing een factuur van minimaal 115,00 euro per foto ex btw. De uiteindelijke hoogte van het bedrag is afhankelijk van de duur van het gebruik.
Bij ongeoorloofd tekstgebruik is de omvang van de overgenomen tekst bepalend voor de hoogte van de factuur. Het gewraakte materiaal moet in beide gevallen volledig verwijderd worden. Bij offline publicatie, in bijvoorbeeld een krant, dient rectificatie te volgen.

M.b.t. deze sites zijn derhalve alle rechten nadrukkelijk voorbehouden aan Mediaplein Altena.Net (e.t.q.).

Mocht u informatie op een pagina of in een document tegenkomen, waarvan u denkt dat deze gecorrigeerd moet worden, stuurt u dan een bericht naar de redactie. Dit kan via het contactformulier. Geeft u s.v.p. duidelijk aan om welke URL (link) of informatie het gaat. Wij bekijken dan of en hoe dit het beste kan. Ontwikkelingen na publicatie kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze website gestelde feiten en verstrekte opinies.

Ten aanzien van beeldmateriaal en informatie (bijvoorbeeld artikelen) die aan de redactie worden toegestuurd, neemt Mediaplein Altena.Net geen enkele verantwoording over de herkomst en/of geldende auteursrechten. Hiertoe claims indienen is juridisch onhoudbaar en daarmee zinloos.

Spelregels Social Media toebehorend aan Mediaplein Altena.Net

Geen haatdragend / kwetsend taalgebruik.
Zorg er samen voor dat iedereen zich prettig en veilig voelt op Facebook, Twitter etc. Geen enkele vorm van pesten is daarom toegestaan. Kleinerende opmerkingen over bijvoorbeeld ras, religie, cultuur, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, geslacht of identiteit worden niet getolereerd. Discussiëren over een verschil in mening, mag. Dit wordt nooit persoonlijk. Wel de bal, niet de man. Schelden of grof taalgebruik ('schuttingtaal' bijvoorbeeld) wordt eveneens niet gewaardeerd. De redactie behoudt zich het recht voor opmerkingen te verwijderen als deze niet voldoen aan één of meer punten van het boven gestelde.

Hoofdredactie MediaPlein Altena.Net